Program

W kręgu Pereca/ I.L. Peretz and His Circle

Warszawa – Zamość, 7–10.09.2015

 

Poniedziałek / Monday, 7.09.2015

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, Warszawa

9.00

Rejestracja uczestników / Conference Registration

9.30–10.00

Otwarcie konferencji / Opening of the Conference

Dariusz Stola (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)

Joanna Nalewajko-Kulikov (Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych – PTSJ)

Monika Krawczyk (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce – FODŻ)

Monika Szabłowska-Zaremba (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – KUL)

10.00–12.00

Sesja I: Perec i prasa żydowska / Peretz and the Jewish Press

Moderator: Joanna Nalewajko-Kulikov (Polska Akademia Nauk/PTSJ)

Nathan Cohen (Bar Ilan University): Peretz’s Part in the Yiddish Daily Newspapers (1903 – 1914) [Aktywność Pereca na łamach jidyszowej prasy codziennej, 1903–1914]

Gideon Kouts (Paris VIII), I.L. Peretz as a Press Critic [I.L. Perec jako krytyk prasowy]

Adi Mahalel (University of Maryland), Revolutionazing the Means of Production and Radicalizing the Jewish Calendar in Peretz’s the Yontef Bletlekh [Rewolucjonizowanie środków produkcji i radykalizacja kalendarza żydowskiego w „Jontew Bletlech” Pereca]

Irad Ben Isaak (Tel Aviv University), Fun Peretses yerushe: Literarishe Bleter and Remembering I.L. Perets and His Legacy [Perecowe dziedzictwo: „Literarisze Bleter” a pamięć o Perecu i jego spuściźnie]

12.00–15.00

Przerwa/ Break

15.00–16.30

Sesja II: Po Perecu / After Peretz

Uwaga: sesja prowadzona w jidysz. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na jęz. polski

Attention: the session will be held in Yiddish

Moderator: Ewa Geller (Uniwersytet Warszawski / PTSJ)

Andrew Firestone (Independent Scholar, Melbourne), Yisroel Shtern – a yidisher poet un zhurnalist in Varshe 1919–1942 [Isroel Sztern, żydowski poeta i dziennikarz w Warszawie (1919–1942)]

Miriam Trinh (Johns Hopkins University), „Di Goldene Keyt” vi a kontsept fun tikn: Avrom Sutskevers vaksndike batsiung tsu Y.L. Peretsn [Di Goldene Kejt jako koncepcja odkupienia. Awroma Suckewera stopniowy zwrot ku Perecowi]

Jan Schwarz (Lund University), Peretses Goldene Keyt un Sutskevers khurbn-dertseylungen [Goldene kejt Pereca a opowiadania Suckewera z czasów Zagłady]

16.30–17.00

Przerwa na kawę/Coffee break

17.00–18.00, Audytorium Muzeum POLIN

 „Powrót do przyszłości”. Czytanie performatywne utworów Pereca w jidysz. 

A Trip into the Future. Performative reading of Peretz’s works in Yiddish

Anna Rozenfeld & Bella Szwarcman-Czarnota (PTSJ)

Muzyka/Music by SzaZa – Paweł Szamburski & Patryk Zakrocki

Wydarzenie zorganizowane we współpracy z / Event organized in cooperation with

Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej

Wtorek / Tuesday, 8.09.2015

8.00

Spotkanie przy ohelu trzech pisarzy

A gathering at the ohel of three writers at the Jewish cementry in Warsaw.

Witold Wrzosiński (Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich), Death, Burial and Ohel of I. L. Peretz [Śmierć, pogrzeb i grób I. L. Pereca]

Uwaga: referat w jęz. angielskim bez tłumaczenia

16.30 Centrum “Synagoga”, ul. Pereca 14, Zamość

Powitanie uczestników / Welcoming Remarks

Andrzej Wnuk (Prezydent m. Zamość/Mayor of Zamość)

Gniewomir Zajączkowski (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce)

Wykład inauguracyjny / Keynote Lecture

Ruth Wisse (Professor Emerita, Harvard University), Peretz and the Pursuit of Justice [Perec i poszukiwanie sprawiedliwości]

Moderator: Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej/PTSJ)

17.15–17.30

Przerwa na kawę / Coffee break

17.30–19.00

Sesja III: Perec w krajobrazie Zamościa i Lubelszczyzny / Peretz in the Cultural Landscape of Zamość and the Lublin Region

Moderator: Marek Tuszewicki (Uniwersytet Jagielloński/PTSJ)

Hanna Węgrzynek (Muzeum POLIN), Zanim Zamość stał się miastem Pereca – o dziejach Żydów zamojskich [Before Zamość Became Peretz’s Town: A Historical Outline of the Local Jewish Community]

Rory Castle (Swansea University), A Son of Zamość: Isaac Leib Peretz and the Haskalah in His Native City [Syn Zamościa: I.L. Perec i haskala w jego rodzinnym mieście]

David Mazower (Independent Scholar, London), Rocking the Shtetl/ The Post-Czernowitz Roadshow. How Peretz, Asch and Nomberg Celebrated the First Yiddish Language Conference [Jak rozbujać sztetl albo pokonferencyjne tournée. Jak Perec, Asz i Nomberg świętowali Pierwszą Konferencję Językową w Czerniowcach]

20.00

„Niezwykły gość”. Czytanie performatywne utworów Pereca w jidysz. 

Unusual Visitor. Performative reading of Peretz’s works in Yiddish

Anna Rozenfeld & Bella Szwarcman-Czarnota (PTSJ)

Muzyka/Music by Róża Ziątek-Czarnota

Wydarzenie zorganizowane we współpracy z / Event organized in cooperation with

Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej

Środa / Wednesday, 9.09.2015

Centrum „Synagoga”, ul. Pereca 14, Zamość

9.30–11.30

Sesja IV: Perec, literatura i teatr / Peretz, Literature and Theatre

Moderator: Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej/PTSJ)

Ruth von Bernuth (University of North Carolina), When Peretz Went to Chelem [Kiedy Perec pojechał do Chełma]

Efrat Gal-Ed (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf), On Y.L. Peretz’s Di toyte shtot [Di tojte sztot I. L. Pereca]

Monika Szabłowska-Zaremba (KUL / PTSJ ), Opowiadania dla dzieci Icchoka Lejbusza Pereca na łamach prasy polsko-żydowskiej w dwudziestoleciu międzywojennym [I.L. Peretz’s Stories for Children in the Interwar Polish-Jewish Press]

11.30–12.00

Przerwa na kawę / Coffee break

12.00–13.30

Sesja V: Język(i) / Language(s)

Moderator: Natalia Krynicka (Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem/PTSJ)

Ewa Geller (Uniwersytet Warszawski / PTSJ): Perec jako klasyk literackiego języka jidysz [Peretz as a Classic of the Literary Yiddish Language]

Yaakov Herskovitz (University of Michigan), Peretz’s House as a Bilingual Arena [Dom Pereca jako przestrzeń dwujęzyczna]

Elvira Groezinger (University of Postdam, retired lecturer), I.L. Peretz’s Legacy and Impact on Yiddish Folklore and Yiddish Folksong [Spuścizna I. L. Pereca i jej wpływ na żydowski folklor i pieśni ludowe]

13.30–15.00

Przerwa/ Break

15.00–17.00

Sesja VI: Ideologie i polityka / Ideologies and Politics

Moderator: Hanna Węgrzynek (Muzeum POLIN)

Michael Steinlauf (Gratz College), Gathering Clouds: Peretz and Polish Nationalism, 1912–1915 [Chmury na horyzoncie: Perec a polski nacjonalizm, 1912–1915]

Marie Schumacher-Brunhes (Université Lille 3), The Oak and the Birch: I.L. Peretz’s Proposition for Jewish Life in Poland [Dąb i brzoza: propozycje I.L. Pereca dla życia żydowskiego w Polsce]

Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski/PTSJ), Perec wobec frojen-frage (kwestii kobiecej) [Peretz and the froyen-frage]

Agata Rybińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej/PTSJ), I.L. Perec a renesans żydowski w Niemczech [I.L. Peretz and the Jewish Revival in Germany]

17.00–17.15

Przerwa na kawę / Coffee break

17.15–18.15

Sesja VII: Recepcja i spuścizna, czyli jak uczyć o Perecu w XXI w. / Reception and Legacy, or Teaching Peretz in the 21st century

Moderator: Karolina Szymaniak (Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma/PTSJ)

Ellen Kellman (Brandeis University), Reading Peretz with 21st Century Students [Czytanie Pereca ze studentami w XXI w.]

Goldie Morgentaler (University of Lethbridge), Transplanting Peretz’s Saints and Sinners [Interpretując świętych i grzeszników Pereca poza macierzystym kontekstem]

18.15–19.00

Podsumowanie / Closing Remarks

Hanna Węgrzynek (Muzeum POLIN)

Joanna Nalewajko-Kulikov (PTSJ)

Monika Krawczyk (FODŻ)

Monika Szabłowska-Zaremba (KUL)