Sąd Polubowny

Podczas Walnego Zebrania PTSJ, które odbyło się 12 maja 2019 r., na Członka Sądu Polubownego została wybrana dr hab. Magdalena Ruta.