Sąd Polubowny

Podczas Walnego Zebrania PTSJ, które odbyło się 20 listopada 2022 r., funkcję Sądu Polubownego objęła prof. UJ dr hab. Magdalena Ruta.