Władze

Władze Towarzystwa stanowi Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są na trzyletnią kadencję przez Walne Zebranie Członków. Ponadto Walne Zebranie wybiera stałego członka Sądu Polubownego, który w sprawach spornych pełni funkcję Przewodniczącego Sądu.

Aktualny skład władz znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach.