Statut

Statut Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych
I. Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie pod nazwą Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym osoby zainteresowane badaniem i propagowaniem języka i kultury jidysz w Polsce.

2. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2
1. Towarzystwo posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Towarzystwo powołane jest na czas nieokreślony.

§ 3
1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Warszawa.
2. Dla realizacji swych celów statutowych Towarzystwo może działać także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, z poszanowaniem obowiązującego prawa.

§ 4
1. Towarzystwo może należeć do innych organizacji krajowych i międzynarodowych, których cele i zadania nie są sprzeczne z celami Towarzystwa.

2. Towarzystwo ma prawo używać pieczęci i odznaki oraz logo zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Na forum międzynarodowym Towarzystwo może używać nazw w językach obcych.

§ 5
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

II. Cele i środki działania

§ 6
1. Towarzystwo stawia sobie za cel:

a. przyczynianie się do rozwoju wiedzy naukowej na temat języka i kultury jidysz,
b. ochronę dziedzictwa języka i kultury jidysz.
§ 7
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1. projektowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie jidyszystyki,
2. upowszechnianie i popularyzację osiągnięć jidyszystyki,
3. ułatwianie i podtrzymywanie kontaktów wśród swych członków oraz współpracy z ośrodkami i stowarzyszeniami o podobnym profilu w kraju i zagranicą,
4. organizowanie konferencji, seminariów i konkursów,
5. organizowanie kursów językowych,
6. działalność translatorską,
7. wydawanie czasopism i innych publikacji,
8. organizowanie imprez kulturalnych,
9. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi administracji państwowej i samorządowej,
10. tworzenie komitetów i komisji,
11. fundowanie stypendiów i nagród,
12. digitalizację spuścizny języka jidysz,
13. powoływanie placówek edukacyjnych,
14. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do profesjonalnego doskonalenia członków Towarzystwa.
III. Członkowie – ich prawa i obowiązki

§ 8
1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

2. Członkami Towarzystwa mogą być także cudzoziemcy nie będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający warunki, o których mowa w ust.1.
§ 9
1. Wszyscy założyciele Towarzystwa stają się automatycznie członkami zwyczajnymi Towarzystwa.

2. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która pragnie wnieść swój wkład w postaci pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Towarzystwa i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa.

3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających.
§ 10
1. Członek zwyczajny posiada następujące uprawnienia:

a. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa na zasadach określonych dalszymi postanowieniami Statutu,
b. prawo zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Towarzystwa,
c. prawo uczestnictwa w zebraniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Towarzystwo,
d. prawo brania udziału w innych przedsięwzięciach Towarzystwa, a także korzystania z jego porad, pomocy, zbiorów i urządzeń.

§ 11
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa.
2. Aktywnego udziału w realizacji celów Towarzystwa oraz dbania o jego rozwój.
3. Wywiązywania się z podjętych w Towarzystwie obowiązków.
4. Terminowego opłacania składek członkowskich raz do roku. Wysokość składek ustala Zarząd, a uchwala Walne Zebranie Członków. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może – na pisemny wniosek członka Towarzystwa – odstąpić od pobierania składki członkowskiej przez okres nie dłuższy niż 2 lata.

§ 12
1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

a. dobrowolnego, zgłoszonego pisemnie Zarządowi wystąpienia z Towarzystwa, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań,
b. skreślenia przez Zarząd Towarzystwa na skutek:
• zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dwóch lat,
• skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
c. wykluczenia przez Zarząd z Towarzystwa z powodu:
• rażącego naruszenia celów statutowych,
• nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Towarzystwa,
• braku aktywnej działalności na rzecz Towarzystwa, w tym nieobecności na czterech kolejnych Walnych Zebraniach,
• uporczywego łamania obowiązków członkowskich.
d. śmierci członka.

2. Uchwałę o wykluczeniu lub skreśleniu z Towarzystwa podejmuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Sądu Polubownego. Zarząd jest zobowiązany na piśmie zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Wykluczonemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, które powinno być wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym przedmiocie Walne Zebranie Członków orzeka w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w pierwszym możliwym terminie. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i wiążąca. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie będzie w stanie podjąć decyzji w sprawie skreślenia lub wykluczenia ze względu na brak wymaganej większości, decyzja Zarządu nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W okresie przeprowadzania procedury odwoławczej zainteresowanemu członkowi przysługują wszystkie prawa członkowskie.

§ 13
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, zasłużona dla Towarzystwa przez swoją działalność organizacyjną, zawodową i naukową.

2. Tytuł członka honorowego Towarzystwa nadaje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.

3. Członek honorowy, oprócz uprawnień członka zwyczajnego, ma prawo uczestnictwa w zebraniach i forach Towarzystwa, a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.

§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, instytucja lub podmiot gospodarczy niemający osobowości prawnej, a także osoba fizyczna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje stałe poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji pisemnej przez Zarząd.

2. Członek wspierający, który nie jest osobą fizyczną, działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w zebraniach Towarzystwa z głosem doradczym.

4. Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
IV. Władze Towarzystwa

§ 15
1. Władzami Towarzystwa są:

a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

3. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu i ustawy nie stanowią inaczej.
4. Dopuszcza się podejmowanie uchwał za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, takich, jak telefon, faks i internet. Szczegółowy sposób działania określają regulaminy organów.
5. W przypadku wystąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji na wolne stanowisko w trybie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
6. Każdy organ władz Towarzystwa uchwala własny regulamin działania.

§16
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i członkowie honorowi,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, a także zaproszeni goście.

§17
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz do roku.

4. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków w skuteczny sposób co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący zebrania, wybierany w głosowaniu jawnym zwyczajną większością głosów.
§ 18
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 21 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

4. W przypadku niezwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w terminie lub trybie określonym w Statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19
1.Uchwały Walnego Zebrania Członków, o ile Statut nie stanowi inaczej, zapadają w głosowaniu jawnym albo tajnym zwykłą większością głosów.

2. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

3. O jawności lub tajności głosowania w pozostałych przypadkach decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu.

§ 20
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a. uchwalanie programu działania i głównych kierunków działania Towarzystwa,
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
c. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
d. uchwalanie budżetu Towarzystwa,
e. uchwalanie wysokości składek,
f. udzielanie absolutorium Zarządowi,
g. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomości o wartości przekraczającej 50 000 zł,
h. wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i stałego członka Sądu Polubownego,
i. uchwalanie Statutu i jego zmian,
j. zatwierdzanie regulaminów działania poszczególnych organów,
k. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
l. rozpatrywanie wniesionych przez członków odwołań od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Polubownego,
ł. rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność władz Towarzystwa,
m. nadawanie tytułu członka honorowego Towarzystwa,
n. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
o. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

2. Zmiana Statutu, odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Polubownego wymaga kwalifikowanej większości 50% plus 1 głos przy obecności połowy członków Towarzystwa.

3. Każdemu członkowi Towarzystwa przysługuje jeden głos.
V. Zarząd Towarzystwa

§ 21
1. Zarząd składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne Zebranie na jedną kadencję.

2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.

4. 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 22
1. Do kompetencji Zarządu należy:

a. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie),
b. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
d. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
e. prowadzenie spraw niezastrzeżonych dla innych władz Towarzystwa,
f. decydowanie o przystąpieniu Towarzystwa do fundacji, spółek lub innych organizacji,
g. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz określanie przeznaczenia funduszy pochodzących ze spadków, darowizn i ofiarności publicznej,
h. przyjmowanie i zwalnianie pracowników Towarzystwa,
i. rozpatrywanie i zatwierdzenie uchwał o utworzeniu, zawieszeniu i rozwiązaniu komitetów oraz komisji,
j. ustalanie projektu budżetu Towarzystwa i przedkładanie go do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków;
k. składanie wniosków do Walnego Zebrania Członków w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego oraz zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 50 000 zł,
l. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań nieprzekraczających kwoty 50 000 zł,
ł. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
m. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
n. pobieranie składek członkowskich.

§ 23
Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który przechowywany jest w księdze protokołów. Za prowadzenie księgi, innej dokumentacji i organizacji bieżącej pracy biura Zarządu odpowiada Sekretarz Zarządu.

§ 24
Do prawomocności uchwał Zarządu wystarcza obecność więcej niż połowy jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości liczby głosów decyzję podejmuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes. Do Prezesa lub w jego zastępstwie Wiceprezesa należy zwoływanie posiedzeń Zarządu. Zwoływane są one w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

§ 25
1. Do spraw szczegółowych Zarząd powołuje w miarę potrzeby osobne Komisje, uchwala ich regulaminy i działa w porozumieniu z odpowiednimi władzami, instytucjami i organizacjami. Zarząd może powoływać członków Komisji z ogółu członków Towarzystwa, jednak w każdej z nich musi zasiadać przynajmniej jeden członek Zarządu.

2. W ramach Towarzystwa mogą działać Komitety powoływane przez Zarząd z inicjatywy społecznej dla urzeczywistnienia określonych Statutem zadań Towarzystwa. Komitety działają pod ogólnym nadzorem Zarządu. Za swoją działalność odpowiedzialne są przed Zarządem. Szczegółowe przepisy dotyczące Komitetów określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.
VI. Komisja Rewizyjna

§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, to jest: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członka/ów Komisji wybranych przez Walne Zebranie Członków na jedną kadencję. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
a. kontrola działalności Towarzystwa, a zwłaszcza jego gospodarki finansowej, opłacania składek członkowskich i zarządzania majątkiem Towarzystwa,
b. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
c. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
d. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
e. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
f. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,
g. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 27
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Towarzystwa złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
VII. Sąd Polubowny

§ 28
1. Wynikające z działalności Towarzystwa spory między członkami rozstrzyga Sąd Polubowny. Każda ze stron sporu wybiera spośród członków Towarzystwa sędziego, zaś Przewodniczącym Sądu jest jego stały członek wybrany przez Walne Zebranie.

2. Sąd Polubowny zbiera się na pisemny wniosek osoby uprawnionej i ustosunkowuje się do niego na piśmie w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.

3. Wnioskodawcy lub stronom sporu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania. Przy rozpoznawaniu odwołań w głosowaniu nie biorą udziału członkowie, którzy rozpatrywali sprawę w ramach Sądu Polubownego.

4. Orzeczenia Sądu Polubownego zapadają większością głosów w pełnym składzie Sądu.
VIII. Majątek Towarzystwa

§ 29
1. Majątek Towarzystwa składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy Towarzystwa.

2. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:

a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki,
c. wpływy z działalności statutowej Towarzystwa,
d. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa oraz odsetki bankowe,
e. dotacje,
f. subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
g. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
h. dochody z praw majątkowych.
2. Majątkowy rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
IX. Postanowienia końcowe

§ 30
1. Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Towarzystwa lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

2. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania członków.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
§ 31
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855).
§ 32
Niniejszy Statut uchwalony został na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr. 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) na Zebraniu Założycielskim w dniu 4 marca 2010 roku zgodnie z listą obecności załączoną do wniosku o rejestrację Towarzystwa.